Maqlu (Eski Bir Sümer Yaziti)

Maqlu (Eski Bir Sümer Yazıtı)
1. Gece tanrıları sizi çağırıyorum,
2. Sizinle örtünmüş gelin geceyi çağırıyorum.
3. Gün bitimini, gece yarısını ve şafağı çağırıyorum.
4. Çünkü büyücü kadın beni büyüledi,
5. Cadı bana iftira etti.
6. Benim tanrım ve tanrıçamı benden uzaklaştırdılar,
7. Artık beni görenin hoşuna gitmiyorum.
8. Gece gündüz bana uykusuzluk yüklediler,
9. Ağzıma köpük doldurdular.
10. Rızkımı kestiler,
11. İçtiğim suyu azalttılar.
12. Sevincim feryattır, neşem matemdir.
13. Büyük tanrılar, hazır olup sözlerimi işitin,
14. Hükmüme hükmedin, yolumu öğrenin.
15. Kadın ve erkek büyücülerimin büyülerini yaptım,
16. Onlar, büyümü tasarlayanlar ve yapanlardı;
17. Onların önünüze koyup davamı arz ediyorum.
18. Benim için büyücü iyi değil fena düşündü,
19. O ölsün ben yaşayayım.
20. Onun büyüleri, onun üfürükleri ve pislikleri çözülsün,
21. Dalları zengin olan ardıç beni temizlesin.
22. Bütün rüzgarlara karşı koyan hurma beni kurtarsın,
23. Her yerde biten Maştakal, [1] bana şifa versin,.
24 Daneyle dolu olan kozalar beni temizlesin,
25. Sizin önünüzde Sassati [2] gibi temizlendim.
26. Lardi [3] gibi temiz oldum,
27. Fenalık yapan büyücü kadınların büyü formülü. [4]
28. Büyücünün sözü ağzına dolduruldu, dili tutuldu,
29. Gece tanrıları, yaptığı büyü için ona vursunlar.
30. Gecenin 3 bekçisi, fena üfürükleri çözsünler, [5]
31. Ağzı koyun yağı, dili tuz olsun.
32. Bana beddua ettiklerinden yağ gibi damla damla erisinler,
33. Büyümü yapanlar, tuz gibi erisinler.
34. Düğümledikleri çözülmüş, yaptıkları bozulmuştur,
35. Büyücümün bütün sözleri tarlaları doldurdu.
36. Gece tanrıları, söylenen bu sözler üzerine kötülüğü defetmek için bir hitapta bulundular.
37. Toprak, toprak yine toprak,
38. Ey yeminimizin beyi Gılgamış,
39. Siz ne yaparsanız ben bilirim,
40. Benim ne yaptığımı siz bilmezsiniz.
41. Büyücülerim, ne kadar büyü yaparsanız onların çözücüsü yoktur.
42. Zaban [6] şehrim, Zaban şehrim

43. Zaban şehrimin 2 kapısı vardır.
44. Biri doğu diğeri batıdadır,
45. Evet biri doğuda, diğeri batıdadır.
46. Ben Maştakal’dan çiçek toplarım,
47. Göğün tanrılarına su veririm.
48. Ben sizi nasıl temizliyorsam,
49. Siz de beni öyle temizleyin.
50. Geçidi kapadım, limanı tıkadım,
51. Bütün memleketin büyü yapanlarına engel oldum.
52. Beni Anum ve Antum [7] yolladılar,
53. Beletseri’ye [8] kimi yollayayım.
54. Erkek ve kadın büyücülerin ağzına tıkaç sok,
55. Büyü üstâdı Marduk’un büyüsünü at.
56. Seni çağırıyorlar, cevap verme,
57. Seninle konuşsunlar, onları işitme.
58. Seni ben çağırıyorum cevap ver,
59. Sana hitap ediyorum, beni işit.
60. Tanrı Anum, Antum ve Belet-Şeri’nin söylediği sözlerle yapılan büyük formülü

61. Ben gönderildim gidiyorum, emredildim konuşuyorum,
62. Erkek ve kadın büyücünün karşısına büyücülerin biri olan Asari-Luhi [9] beni yolladı .
63. Göktekiler dinleyin, yerdekiler işitin,
64. Nehirdekiler burayı dinleyin, karadakiler onun sözlerini işitin.
65. Endişeyle vur gitme,
66. Asayı vur, gitme, yerinde say.
67. Büyük tanrıların kızının kervanı dursun,
68. Erkek ve kadın büyücülerinin sözüyle konuşuyorum.
69. Koyun ve eşek çözüldüğü gibi,
70. Onların sözleri çözülsün, benim sözüm çözülmesin.
71. Söylediğim sözler, onların sözünü hükümsüz kılsın.
72. Büyücülerin piri Asari-Luhi’nin sözleriyle yapılan büyü formülü.
73. Ey Nusku, [10] bunlar büyücülerimin heykelleridir,
74. Bunlar yaptığım büyülerin heykelleridir.
75. Kadın ve erkek büyücülerimin heykelleridir,
76. Bana büyü tasarlayan ve yapanların heykelleridir.
77. Etratımda dönen kadın ve erkeklerin heykelleridir,
78. Pis olan kadın ve erkeklerin heykelleridir.
79. Üzen kadın ve erkeklerin heykelleridir],
80. Eziyet eden kadın ve erkeklerin heykelleridir.
81. Takip eden kadın ve erkeklerin heykelleridir],
82. Hakkımda hüküm veren kadın ve erkeklerin heykelleridir.
83. Benimle kavgalaşan kadın ve erkeklerin heykelleridir,
84. Tartışan kadın ve erkeklerin heykelleridir.
85. Hakkımda dedikodu yapan kadın ve erkeklerin heykelleridir.
86. Fenalığımı isteyen kadın ve erkeklerin heykelleridir

87. Adil Nusku, senin bildiklerin, benim bilmediklerimdir.
88. Büyü. pislik, salya, kara büyü,
89. Yalan dolan. Iftira, kem söz, sevgiliden nefret,
90. Kader değiştirme, üzme, dilin bağlanması, heyecanı söndürme,
91. İradeyi sarsma, hastalık, çıldırma,
92. Mevcut bütün fenalıkları bana karşı düşündüler.
93. Fenalık yapan bunlardır, bunlar onların heykelleridir.
94. Kendileri hazır olmadıkları için heykellerini getirdim.
95. Adil Nusku sen düşmanı ve fenayı yakalarsın, onları yakala ki zarar görmeyeyim. „
96. Yapmış oldukları heykelleri benim şeklime benzettiler,
97. Yüzümü sakatladılar, boynumu sarsak ettiler,
98. Göğsüme vurdular, kemiklerimi eğrilttiler,
99. Kollarımı zayıflattılar, erkekliğimi sakatladılar,
100. Kalbimin tanrılarını benimle darılttılar, kuvvetimi azalttılar,
101. Dirseğimi parçaladılar, dizkapağımı bağladılar,
102. Beni sakatlık ve pislikle doldurdular,
103. Büyülü yemek yedirdiler,
104. Büyülü su içirdiler,
105. Murdar suyla abdest aldırdılar,
106. Fena otların yağıyla beni ovdular,
107. Ölü ile evlendirdiler,
1.08. Ölmeden mezara yatırdılar,
109. Tanrıyı hükümdarı, veziri ve büyükleri bana küstürdüler.
110. Ey Girru, [11] büyücü kadın ve erkeği yakan sensin,
111. Büyücü kadın ve erkeğin tohumunu yok eden sensin,
112. Kötülüğü yıkan sensin,
113. Egemen Şamaş gibi ben de sana sesleniyorum,
114. Hükmümü hükmet, kararımı ver.
115. Büyücü kadın ve erkeği yak,
116. Düşmanımı yok et, fenalığı çabuk gider.
117. Senin meşum günün onları çarpsın,
118. Fenalık, borudan akan su gibi damla damla akıp bitsin.
119. Parmakları yontulan taş gibi yontulsun.
120. Senin yüce hükmün değiştirilemez.
121. Senin şaşmaz sözün de değiştirilemez.
122. Ey büyüten Nusku, Anun’un çocuğu,
123. Babanın eşi, Enlil’in ilk evladı,
124. Apsu’nun [12] büyüttü ü, EA’nın yarattığı .
125. Meşaleyi kaldırdım, seni nurlandırdım.
126. Beni büyüleyen büyücü erkeği, beni büyülediği büyü ile büyüle,
127. Beni büyüleyen büyücü kadını büyülediği büyü ile büyüle.
128. Bana büyü yapan büyücüye, yaptığı büyüyü yap,
129. Bana büyü yapan büyücü kadına yaptığı büyüyü yap,
130. Bana büyü tasarlayana, sen de büyü tasarla.
131. Tasvirlerini, benim tasvirime göre yaptılar, benim şeklime benzettiler.
132. Salyamı aldılar, saçlarımı yoldular,
133. Eteklerimi kestiler, ayaklarımın tozunu aldılar.[13]
134. Kahraman Girru onların büyülerini çözsün.
135. Meşaleyi kaldırıyorum,
136. Utukku, Şedu, Rabizu, Etimnmu,
137. Lalaştu, Labazu, Ahhazu,
138. Lilu, Lilitu, Lili,
139 ve insanlığı yakalayan fena olan her şeyi yakıyorum.
140. Eriyin, akın ve damla damla bitin.
141. Senin dumanın semaya yükselsin,
142. Parlaklığın güneşi sönük bıraksın,
143. Rahip EA’nın oğlu, günahları sona erdirsin.
144. Büyüten Nusku, büyük tanrıların müşaviri.
145. Maqlu’nun birinci tableti.[14]

Kaynaklar ve Dipnotlar
[1] Daha hangi bitkiye bu ismin verildiği malûm değildir. Yalnız kırlarda yeti şen bir çeşit kokulu ot olduğu tahmin edilmektedir.
[2] Bir bitki olduğu bilindiği halde gerçek mahiyeti henüz meydana çıkarılmamıştır.
[3] Kırlarda yetişen kekik gibi kokulu ot.
[4] Her biten ritüel faaliyetinin sonunda rastladığımız bu formül, yapılan fenalıklara karşı koymak ve onları uzaklaştırmak içindir.
[5] 24 saatin yarısının 3 bekçisi vardır. BABARİTUM (alaca karanlığın) QABLİTUM (gece yarısının) NAMARİTUM (sabahın) bekçisidir.
[6] Merkezden çok uzak bir şehirdir. Yasak edilmiş fallar üzerinde çalışan ve büyü yapan kimseler bu şehre gönderilir. Bu şehir günah işleyenlerin bir arada cezalarını çektikleri yerdir.
[7] Anu’dan Antum adında dişi bir yaratık olarak ancak Mezopotamya mıntıkasına Samiler geldikten sonra ayrılmıştır. Anu’nun karısı olarak geçer, fakat gerçekte üstün bir mahiyeti yoktur. Anu’nun tanrılar listesinde Ninzalli adında bir karısı vardır.
[8] Dumuzi’nin annesine Seri, kız kardeşine de Sümerce Geştin ya da Geştin-Anna, Akadca’da Belet-Şeri denilir. Bu tanrı, yeraltı aleminin tablet yazıcısı görevindeydi. Aynı zamanda Aşratu gibi batı memleketinin tanrısı olan Amurru’nun karısıydı. Çünkü yeraltı alemi, batıya yerleştiriliyordu. O, orta Fırat’taki Mani şehrinin tanrıçasıydı. Ayrıca Uruk ve Assur şehirlerinde de tebcil edilirdi.
[9] Büyücülerin başı.
[10] Enlil’in veziri olan bu tanrı, ateşi temsil eder ve Maqlu’da ateş tanrısı Girru ile rekabet eder.
[11] Büyü metinlerinde ismine sık sık rastlanan ateş tanrısıdır. Tanrılar, gerçeği söylemeyi, iyi ve fenayı tefrik etmeyi, ona görev olarak vermişlerdir.
[12] Tatlı su okyanusu.
[13] 133. satırı anlamak pek mümkün olmamıştır. Kelime ve kelime tercümesi de bir anlam vermemektedir. Burada ki anlam göz önünde tutulabilir. Ya bir adamın çamurda bırakmış olduğu ayaklarının izlerine göre bir kalıp alıyorlar ya da yürürken iskarpinlerinin üzerinde biriken tozlardan alıyorlar.
[14] Asistan Kadriye Tansuğ – Özel İnanlı, “Sümerlilerin Dünya Görüşü ve Babil Edebiyatına Toplu Bir Bakış”, s.576-581.
[15] enenuru.net/html/cuneiform_magic/maqlu.htm

Yazar Hakkında |

1980 yılında Kocaeli'nde doğdum. Yaklaşık 13 yıldır tasarımla uğraşmaktayım. Çok küçük yaşlardan beri Uzay ve ötesine olan ilgim doğrultusunda, merakımı gidermek ve bilgi sahibi olmak amacıyla bu konular üzerine yıllardır araştırma yapmaktayım.

Start typing and press Enter to search